Deo Valente Sending - Links & Resources
Share on Facebook
[ Back ]   [ Home ]   [ Business Directory ]   [ Church Directory ]   [ Ministries ]   [ Music ]   [ Links/Resources Main Page ]

Deo Valente Sending

Category: Missions and Outreach, [ National ]
Date Added: 2018-09-11

Johan & Esther Lourens Sendelinge
Posbus 144, Strand, 7139
Selfoon: 078 674 6125
E-Pos: missions@lantic.net
________________________________________________________________________________

Deo Valente sending is gestig op Dindag 18 Junie 1990, na aanleiding van 'n visioen wat ek van die Here ontvang het na my motorongeluk op die 8 ste Junie 1990. Ek het my saak met die Here reg gemaak en belowe dat ek voltyds vir Hom sal werk. Die sending het klein begin deur ondersteuning aan gevangenis te verleen, verspreiding van nuusbriewe en geestelike literatuur. Die sending kon egter nie sy volle potensiaal bereik nie, as gevolg van verskeie faktore. In April 1997 is die hele organisasie geherstruktureer. Daarvandaan gaan die sending net van krag tot krag, en groei nog steeds.

Vanaf 2000 tot 2011 was Deo Valente Sending voltyds betrokke by die volgende:
 1. Deo Valente Sending. Gevangenis Bediening, Databasis Sendelinge, Woord Verspreiding. Deeltyds. 08/ 1990 – 12/2000.
 2. Deo Valente Sending Gemeenskaps Ontwikkeling en Voedselskemas – Nelspruit. Voltyds. 01/2000-05/2003.
 3. Operasie Mobilisasie Verdere Opleiding 06/2003-12/2003.
 4. Deo Valente Sending Gemeenskaps Ontwikkeling en Voedselskemas – Pretoria, 01/2004 –11/2006.
 5. Petra Kollege Witrivier. 12/2006 – 02/2008.
 6. Sabbats Jaar, Voorbereiding en restourasie. 03/2008 – 05/2009.
 7. Scripture Union. Pretoria. 06/2009 – 07/2011.
 8. Change a Nation & Gebednet 05/2011 – Tans. Die bediening verander op 23 Mei 2011 na vele gebed en deur die aangesig van die Here te soek. Die nuwe OPDRAG en Visie is Gebed en Leierskap opleiding.


Visie


En my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. 2 Kro.7:14
 

Missie


Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag. (Jak 5:16)
 

Struktuur


Verder, broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle; (2Th 3:1)
 1. Leierskap Opleiding in Afrika. Cape to Cairo.
 2. Whatsapp Bybelstudie en Gebedsmobilisering.
 3. Intersessie en Gebedsversoeke.
 4. Internet berading asook persoonlike berading.
 5. Daaglikse Gebed en Woord verskaf.
 6. Profetiese Bediening.
 

Gesag


Johan & Esther is as sendelinge uitgestuur. Ons funksioneer onafhanklik en inter-kerklik. Verskeie prominente geestelike leiers van verskeie kerke en organisasies lewer ook inspraak in die bediening, soos byvoorbeeld Fellowship of Christian Churches in Africa (FCCA), ens.
 

Finansiële Posisie


Ons is geloofs-sendelinge wat totaal afhanklik is van God se voorsiening vir al ons behoeftes. Ons enigste inkomste is vanaf donasies van persone wat bydrae in die bediening. Hetsy eenmalig of deur projek 100/100.
 

Opleiding


Verskeie diplomas is verwerf en kursusse met goeie gevolg afgelê.
 1. Bybelkor Wellington. Huweliksberading.
 2. Theologos University Counselling Diploma.3.
 3. Operation Mobilisation - Six months training course
 4. Gospel Team Outreach - Outreach and ministry diploma
 5. Billy Graham Ministry - Bible School Diploma
 6. A.T.K.V. - Youth Leader Diploma.
 7. Bible University Ca.Usa. - Panorama of Prophecy Diploma.{Bible School}
 8. Mc Donald Road Bible school Bible School Diploma
 9. Bybelskool opleiding en diplomas. Terug-na-die-ou-paaie-Bybelskool. 21 ste Eeu Bybelkursus Living in Christ Bible Study. Correspondance Course.(Internasionaal-BillyGraham Evangelistic Association). Mc Donald Road Bible School. (Internasionaal-Tennessee, VSA)
 10. Diploma in praktiese evangelisasie. Gospel Team Outreach Training School in samewerking met die AGS -Witrivier. (Nege maande opleidingsprogram). Ses Maande endingopleidingsprogram en Diploma Operasie Mobilisasie.
 11. Diploma in Christelike Bediening en Berading. Theologos School of Ministry. (Dr Sarel v/d Merwe)
 12. Jeugleiers Bediening en Sertifikaat, A.T.K.V.
 13. Georden Oktober 2006 as Pastore deur Fellowship of Christian Churches in Africa.
 

Waardes

 • Om God te ken en Hom te verheerlik.
 • Om onder die gesag van God se Woord te leef.
 • Op ‘n inter-kerklike grondslag ons doelwitte te bereik.
 • Om die Kerk hoog in ag te neem.
 • Om die kennis wat ons in ons d.m.v opleiding opgedoen het, asook ons praktiese ervaring effektief aan te wend vir die uitbreiding van die koningkryk.
 • Mense van integriteit te wees.
 • Onvoorwaardelik te dien.
 • Liefde en waardering vir mense.
 • Evangelisering van die Wêreld.
 • Globale intersessie.
 

Projek 100/100


Hiermee wil ons graag die projek 100 aan u bekend stel. Soos reeds bekend aan u is ons voltydse sendelinge, en is ons enigste inkomste die van vriende wat ons ondersteun. Ons wil graag hiermee van die geleentheid gebruik maak om u te vra om ‘n vennoot te word in ons bediening en die koninkryk van God. Ons kom nie na u om u finansieël te belas nie, gewoonlik as sendelinge ondersteuners nader dan dink hulle dat hulle gevra gaan word vir ‘n bedrag van R1000 of meer. Dit is nie ons uitgangspunt nie en het ons besluit om slegs 100 ondersteuners te vra om ons met slegs R50 per maand te ondersteun. Die rede is dat dit beter is om eerder meer ondersteuners te kry wat mens ondersteun met R100 per maand as 2 ondersteuners wat elk R2500 per maand bydrae, dit is ook binne enige een se bereik en haalbaar. Sodoende is die las op ondersteuners ook nie so groot nie. Die ondersteuning word ook so versprei en is dit nie net op een of twee persone gerig nie. Meer persone kan sodoende in ons brdirning belê vir God se Koninkryk.

U hoef ook nie net te dink dat finansiële ondersteuning al manier is om ‘n sendeling te ondersteun nie, u kan ook in een van die volgende ook ondersteun naamlik:
 1. Gebedsondersteuning - persoonlike intersessie.
 2. Groep intersessie (Selgroep, werk of gebedsdroep)
 3. Gebedsketting begin. (Per SMS)
 4. Deur huisvesting te verskaf tydens besoeke aan u gemeente/dorp.
 5. Begin van 'n omgee groep tussen gemeentelede/vriende.
 6. Materiële hulp vir behoeftes in die veld en spesiale projekte.

Ons sal dankbaar wees as u vir ons kan aandui op watter manier u ons wil ondersteun en sal ons elkeen indien hulle dit so verkies, op 'n gereelde basis ingelig hou d.m.v. 'n nuusbrief wat ons aan u sal stuur per e-pos. U kan na u bank gaan en ‘n stoporder instel ten gunste van Gebednet. Bank:
Absa. Rekeninghouer: Deo Valente Sending
Rekening: Besigheid-spaarrekening. 90-7317-9493. Takkode: 632-005.


Ons dank u byvoorbaat vir u vertroue en belegging in ons bediening.

Johan & Esther Lourens.

Back to Links/Resources Index